Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Ролята на църквата за живота и спасението на християните

Основен текст: “…но пристъпихме до хълма

Сион до града на живия Бог, небесния

Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи

ангели, при събора на първородните, които

са записани на небесата, при Бога,

Съдията на всички, при духовете на

усъвършенстваните праведници.” Евреи 12:22,23

От този текст се вижда ясно, че Бог е определил една много важна роля на църквата. Някои от титлите, които й се дават, са: “Сион”, “Градът на Живия Бог”, “Църквата на Първородните”. Писанието казва, че имената на членовете й са записани в небето. Всеки е длъжен, заради себе си и заради Бога, да изучава ревностно Свещеното Писание, за да узнае дали членуването в църквата е нужно за спасението на душата, или не. Той трябва да се моли усърдно Светият Дух да му покаже пътя на дълга.

ВАЖНАТА ЗАДАЧА НА

ЦЪРКОВНОТО ОБЩЕСТВО

1. Как обяснява апостол Павел, че е важно да се присъедини човек към Христовата църква?

Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото както Му е било угодно. Но сега те са много части, а едно тяло. И окото не може да рече на ръката: Не ми трябваш; или пък главата на нозете: Не сте ми потребни. За да няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга… А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него.І Коринтяни 12:18,20,21,25,27

Както всяка част от човешкото тяло трябва да има жива връзка с тялото, за да може да живее и да взема участие в дейността на тялото, така и християнинът трябва да бъде свързан с Христовото тяло, за да живее духовно и да бъде свързан с Божието дело. Дори и за такива, които живеят отдалечено от своите съмишленици по вяра, са взети мерки, за да могат и те да бъдат членове на църквата.

2. Кой е главата на църквата?

И глава на тялото, т.е. на църквата, е Той, Който е Началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.” Колосяни 1:18

И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата, която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички.Ефесяни 1:22,23

3. Коя беше първата стъпка, която апостол Павел направи веднага, след като получи небесното откровение?

“И така, Анания отиде и влезе в къщата; и, като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати, – същият Исус, който ти се яви на пътя, по който ти идеше, – за да прогледаш и да се изпълниш със Светия Дух. И на часа паднаха от очите му като люспи, и той прогледна; и стана, та се кръсти. А като похапна, доби сила; и преседя няколко дни с учениците в Дамаск. И почна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е Божият Син.” Деяния 9:17-20

Павел е посъветван да се обърне за наставление към Анания, който беше един от представителите на църквата. Павел би могъл да каже с по-големи основания от други, че е получил специално откровение и затова няма нужда от други наставления; но той не направи това.

4. Защо понесе Павел скърби и страдания?

Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълвам недостатъка на скърбите на Христос в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата; на която аз станах служител, по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога. Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос.” Колосяни 1:24, 25 и 28

Най-големият стремеж на Павел беше винаги да прибавя вярващи към църквата. Той настояваше всички да се свържат в Христовото тяло.

5. Какво става с онзи, който се отдели от църквата?

И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник. Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.Матей 18:17,18

Когато някой стигне дотам да започне да мисли, че вече няма нужда да дава сметка на църквата, той вече духовно е отпаднал. Да се оставиш, заради някой любим грях, да бъдеш отлъчен от църквата и да продължаваш да живееш в този грях, значи да бъдеш отлъчен от Христос и от спасението. Затова колко ревностно трябва християнинът да поддържа връзката с тялото Христово!

ВРЪЗКА С ХРИСТОС

6. С коя интимна връзка е сравнена връзката на Христос с Неговите последователи?

Виж Ефесяни 5:25-27,30,32.

Сърдечната връзка между Христос и Неговите последователи е представена символично чрез брачната връзка. Както невестата обещава вечна вярност на своя съпруг, така и християнинът обещава вечна верност на своя Господ.

7. Чрез кой обряд християнинът бива свързан с Христовото тяло – църквата?

“Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.” Галатяни 3:27;Виж І Коринтяни 12:12,13.

Кръщението е обрядът, който представлява смъртта на стария човек и раждането на новия – приемането на кръщаемия в Божието семейство. Кръщението е вратата, през която се влиза в църквата.

8. Ако някой се е отделил от Христос, как само може да си осигури отново спасението?

Така и те, ако не останат в неверие, ще се присадят; защото Бог може пак да ги присади.” Римляни 11:23

Някои са отдалечени от църковната кошара. Те живеят без надежда – “чужди и без израилевото поданство” (Ефес. 2:12), но ако тези заблудени човеци “не останат в неверието”, те биват оново “присадени”, защото “Бог може отново да ги присади”. Колко всеобхващащ е основаният на милост спасителен план!

ВЕЧНОТО ПРЕБЪДВАНЕ НА ЦЪРКВАТА

9. До кога ще съществува църквата? “на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса в всичките родове от века до века.Амин.” Виж Ефес.3:21.

До края и после от вечност на вечност Христос ще бъде превъзнасян и славен в църквата. Затова църквата е един крайно важен институт в спасителния план.

ЗАЩО НЯКОИ СА ПРОТИВ ЧЛЕНУВАНЕ В ЦЪРКВАТА?

10. Лъжливи учения в църквата. “ Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.” ІІ Тимотей 4:2-4.

Истинската църква изпълнява това обещание. Никой не бива да е доволен, докато не е станал член на Христовото тяло, което оговаря на описанието в Словото Божие, макар че някои църкви още не са стигнали до пълната светлина на истината.

11. Липса на средства

“О, вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; и вие, които нямате пари, дойдете, купете, та яжте; Да! Дойдете, купете вино и мляко, без пари и без плата.” Исая 55:1

Колко жалко, че някои се въздържат да се присъединят към църквата, понеже нямали достатъчно средства, за да могат да подкрепят църквата. Разбира се, Божиите последователи трябва да приемат плана за даване на десятък. Но членуването в църквата никога не трябва да зависи от това дали можем да даваме големи дарения. Бог обича всички, богати и бедни. Исус е умрял както за бедните, така и за богатите. В Божията църква на земята бедните трябва да бъдат на равно стъпало с богатите.

12. Лицемери в църквата

В църквата винаги е имало лицемери, и такива ще има в нея до идването на Исус. Господ знаеше за това.

“…тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен.” Матей 24:10-13

Към Христовата църква принадлежеше скептикът Тома и Петър, който се отрече от Христос; Юда предаде своя Господ на смърт, а и всички ученици Го изоставиха и избягаха – както изглежда, всички те не са били много добри църковни членове. Онези, които са ги наблюдавали, може да са ги нарекли лицемери, но Исус продължи да ги възпитава. Всеки от тях Му лежеше на сърцето, но един – Юда – все пак погина. Ако Исус можеше да принадлежи към същата църква, в която Юда беше член, то днес сигурно никой не би трябвало да стои вън от църквата, защото в нея имало някои лицемери. Евенгелската мрежа събира лоши и добри.

В църквата ние намираме, че най-добрите хора и лицемери на света искат също да принадлежат към нея. Всяка добре организирана църква е имала трудности с вълци в овчи кожи, но това не би трябвало да задържа настрана от църквата онези, които се стараят да бъдат усърдни Христови последователи. Църквата се стреми към усъвършенстване.

13. Чувство на недостойнство

Някои чувстват, че не са достатъчно добри, за да се присъединят към църквата. Самото чувство на недостойнство е вече една препоръка за членуване с други покаяни грешници в Христовата църква. Ако в църквата се приемаха само такива, които по природа са достатъчно добри, за да принадлежат към нея, тя би останала празна. Никой не е достоен от само себе си. Но Исус ни очиства от миналите ни грехове и тогава Той ни счита за достойни да станем членове на Неговата църква.

14. Немарливост

Някои разбират, че членуването в църквата е важно, но те имат една слабост – да отлагат. Други пък мислят, че членуването в църквата не е важно. Но божественото Слово ни казва твърдо – членуването в църквата е от жизнено значение.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ПРИВИЛЕГИИ

НА ЦЪРКОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

15. Коя е целта и мисията на църквата?

Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, и научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. (Амин).Матей 28:18-20

Делото на проповядване на Евангелието по целия свят бе поверено на Христовата църква. Като членува в тази църква, християнинът може да се радва на привилегията да работи за разнасянето светлината на истината на всички човеци. Църквата е определеният от Бога институт за извличането на човеци от блатото на греха, за упътването им към Спасителя и наставляването им в един нов живот в служба на другите. На църквата е възложен известен божествен авторитет, който тя трябва да използва за извършване на делото си под Божието ръководство. Спасителят казва:

Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.” Матей 18:18

Затова колко внимателна трябва да бъде църквата, когато се занимава с въпроси за приемането или отлъчването на някой член! Лишаването от църковно членство е една много отговорна работа!

16. Силата на молитвата

И така, те вардеха Петър в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.” Деяния 12:5

Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.Матей 18:20

Исус учеше Своите последователи, че в небето се чуват особено съединените молитви на Божиите чада. Църквата е там, където Божиите чада се събират да се молят. Колко често Божиите чада са получавали утеха и помощ чрез общата молитва на църквата.

17. Силата в съединението (единството)

До Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Исус, призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос,Който е и техен и наш: Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.” І Коринтяни 1:2,10

От единството в Божията църква възниква голяма духовна сила. Един грамаден мост е построен на едно от шосетата, които водят за Сан Франциско, Калифорния. Тази огромна постройка виси на малки тънки жици, които по отделно не са много здрави. Тези тънки преплетени една в друга жици образуват мощният кабел, на който виси мощният мост. Също така и в Божието велико дело на земята човешкият дял зависи от отделните членове, които са втъкани и вплетени в Христовата църква.

Един младеж спорел с баща си, казвайки, че членуването в църквата било безсмислено. Той вярвал, че човек можел да бъде добър християнин и без да принадлежи към която и да е църква. Мъдрият, благочестив баща взел с дилафа един въглен от огъня, пред който те седели. Въгленът престанал да гори; светлината и топлината му загаснали; след малко той изстинал съвсем. “Разбирам, татко; няма нужда да ми казваш нищо повече.” – казал синът му, който наблюдавал станалото. Когато църквата се разпада, членовете й наскоро изстиват и светлината на Евангелието загасва. Църквата е, която е получила поръчението да разпръсва евангелската светлина до краищата на земята.

“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.” Матей 24:14

18. С какви думи  Христос обясни, че е едно със Своята църква?

Понеже и Оня, Който освещава, и ония, които се освещават, всички са от Едного; за която причина Той не се срамува да ги нарича братя, казвайки: Ще възвестявам името Ти на братята Си; ще Те хваля сред събранието.” Евреи 2:11,12

Някои се срамуват от връзката си с църквата. Какъв позор! Христос не се срамува да нарича членовете на църквата Свои братя! Като се свържем с църквата, ние ставаме братя на Христос.

ЧЛЕНУВАНЕТО В ЦЪРКВАТА Е

ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ

19. В коя организация трябва да влязат покаялите се грешници след кръщението си?

А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще примете тоя дар, Светия Дух. И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души, като хвалеха Бога и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше към тях ония, които се спасяваха.” Деяния 2:38,41,47

Днес Христовото тяло е представено чрез Неговата църква на земята. “Портите на ада няма да устоят” на тази църква. (Матей 16:18). Каква привилегия е да си свързан с църквата – тялото Христово!

Дано никой от нас не занемари нужното приготовление на сърцето си! Дано никой от нас да не отхвърли предупрежденията на Светия Дух! Дано никой от нас не откаже на сериозната молба на Христос да стане Негова невеста! (виж Откр.21:2). Дано никой не откаже да се присъедини към Христовото тяло – църквата!

Христос скоро ще дойде да вземе невестата Си. Нека Той помогне на всички ни да бъдем готови за онзи ден!

Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И казва ми: Напиши: Блажени тия, които са призовани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи.” Откровение 19:7,9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>