Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Исус Христос – Бог на изцеления и чудеса

Как да получа изцеление?

В Библията виждаме, че Бог не действа по шаблони. Тримата слепци бяха изцелени по три различни начина – Вартимей чрез вяра (Марко 10:46-53), другия чрез изгонване на демон (Матей 12:22), а третия чрез кал и умиване в къпалнята Силоам (Йоан 9:1-7). Замислял ли се беше?

Прокажените също бяха изцелявани по различен начин – Мириам се очисти,след като Мойсей се помоли за нея (Числа 12:13-15), Нееман трябваше да се потопи седем пъти в река Йордан (ІV Царе 5:1-14), десетимата прокажени трябваше просто да се покажат на свещениците и като отиваха, очистваха се (Лука17:12-14). Не съм открила и два напълно еднакви случая на изцеление в Библията.Не знам защо това е така. Очевидно Бог е Бог на разнообразието.

Изглежда като правило наличието на вяра у хората, за да получат изцеление, защото Господ Исус казва: „Да бъде според вярата ви!” (Матей 9:29)„Твоята вяра те изцели” (Матей 9:22, 5:34, Марко 10:52, Лука 8:48, 17:19, 18:42).„Нито в Израиля съм намерил такава вяра” (Лука 7:9). „О, жено, голяма е твоята вяра” (Матей 15:28).

Необходимостта от доверие в Бог, за да получим изцеление, се вижда много ясно и в този пример: „Не можеше да извърши там никакво велико дело,освен дето положи ръце на малцина болни и ги изцели. И чудеше се за тяхното неверие” (Марк 6:5-6). Очевидно неверието на хората пречеше на Божията изцелителна сила да протече. Исус се чуди, когато ние не Му се доверяваме.Нашето неверие възпрепятства Неговата намеса в живота ни, защото е факт, че без вяра е невъзможно да угодим на Бог (Евреи 11:6).

Обаче, въпреки тези многобройни примери, които показват, че е необходимо да се доверяваме на Бог, за да получим изцеление, има и други, при които виждаме как Господ Исус изцелява, без да има вяра у болния.

Лука 14:1-4 казва: „Една събота, когато влезе да яде хляб в къщата на един от фарисейските началници, те Го наблюдаваха. И ето, пред Него имаше някой си красничав човек. И Исус продума на законниците и фарисеите, и рече:Позволено ли е да лекува някой в събота, или не? А те мълчаха. И Той, като хвана човека, изцели го и го пусна.” Тук не пише, че човекът е имал вяра. Не всеки е с очакване на чудо. Не можем да гадаем или да си измисляме, че човекът е вярвал в своето изцеление или в Божия Син. Не е написано. Исус го видя в къщата на един фарисейски началник, хвана го, изцели го и го пусна. Това пише!

Йоан 5:5-15 казва: „И там имаше един човек, болен от 38 години. Исус,като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: Искаш ли да оздравееш? Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене. Исус му казва: Стани, дигни постелката си и ходи. И на часа човекът оздравя,дигна постелката си, и започна да ходи. А тоя ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е, и не ти е позволено да дигнеш постелката си.

Но той им отговори: Онзи, Който ме изцели, Той ми рече: Дигни постелката си и ходи? Попитаха го: Кой човек ти рече: Дигни постелката си и ходи? А изцеленият не знаеше Кой е; защото Исус беше се изплъзнал от там, тъй като имаше множество народ на това място. По-после Исус го намери в храма и му рече: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо.Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, Който го изцели.” Този човек също нямаше вяра в Божия Син, гледаше на обстоятелствата. Дори не беше разбрал кой е Исус. Явно понякога Бог изцелява и без да има вяра у болния. Не знам защо това е така, но Той е Бог Всемогъщ и мъдър!

Има и трети случай, описан в Марко 9 глава. Там бащата заведе своя син при Бог и учениците не можаха да изгонят демона от него. После Исус дойде и поговори с този баща. Бащата Му каза: „Много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш стори нещо, смили се за нас и помогни ни. А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва.Веднага бащата на детето извика, казвайки: Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие.” Да виждаш тук вяра? Не. И въпреки това Исус изцели сина на този човек.

Колкото повече изследвам изцелението в Библията, толкова повече стигам до извода, че всъщност Господ Исус е нашата вяра и нашето изцеление. Щом Той присъства някъде, изцеленията, чудесата и знаменията стават най-естественото нещо. Това е, към което трябва да се стремим – да преживяваме реалността на Бог всеки ден – Неговото чудесно, свято, изцеляващо и освобождаващо присъствие. Бог е Дух, а Духът е Господ и където Святият Дух е Господар, там царува свобода –там има и изцеление в дух, душа и тяло.

И все пак, как ти да получиш изцеление? На този въпрос може да ти отговори Единствен Изцелителят. Така че, допитай се до Него! Той е Лекарят на лекарите. И помни, че има само едно общо нещо измежду всички свръхестествени изцеления – Самият Изцелител. Така че, ти търси присъствието на Йехова Рафа и Неговото мнение за теб и болестта ти. Помни, че Господарят Исус от Назарет продължава да изцелява, защото е същият вчера, днес и завинаги. Изцеляваше тогава, прави го и днес, ще го прави и до Оня велик Ден, когато ще дойде в слава, за да грабне Своята победоносна църква, ще обърше всяка сълза от очите ни и скръб не ще има вече. Нито болест. Тогава ще бъде унищожен и последния ни враг – смъртта. Алилуя!

Нека до тогава да се молим заедно – Бог да ни даде това помазание,което ни е определил, за да може да се строши всеки хомот и да падне всяко робство. Волята на Господ е да прогласим чрез Неговия Дух освобождение на пленниците, развързване връзките на вързаните и благоприятната Господна година за Божия слава. Ние сме призовани не само да ходим в съвършено здраве, но и да носим изцелителната сила на Бог Всемогъщи на останалите хора, които не Го познават.

Павлина Тачева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>