Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Исус – нашата надежда

Християните – имаме ли надежда?

„Ето, окото на Господа е върху онези, които се боят от Него, върху онези, които се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им и в глад да ги опази живи.” (Псалом 33:18-19)

 По своята същност надеждата е свързана с бъдещето. Но в нея има много повече от просто желание за нещо в бъдещето. Библейската надежда е дълбока увереност, дори непоколебима сигурност за неща, които предстоят, защото са основани на Божиите обещания и Божието откровение. С други думи, библейската надежда е неразривно свързана с непоколебима вяра и с пълното доверяване на Бога. Псалмистът изразява най-ясно това, когато сравнява доверието на някой човек в човек с упованието в Бога: „Не се уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ… Блажен онзи, чийто помощник е Якововият Бог, чиято надежда е в Господа, неговия Бог” (Псалом 146:3-5). Следователно сигурната надежда на вярващия „не посрамва”. За вярващия надеждата е котва сред бурите на живота.
Основа за надеждата на вярващия
Тази непоколебима надежда произтича от същността на Бога, на Исус Христос и на Божието Слово.

Писанието разкрива как Бог в миналото е доказал верността Си към Своя народ. В Псалом 22, например,се разкрива борбата на Давид в момент, когато животът му е застрашен. Като размишлява за Божиите действия в миналото, той придобива увереност, че Бог ще го спаси и сега: „На Теб се уповаваха бащите ни, уповаваха се и Ти ги избави” (Пс. 22:4). Чудотворната сила,която богът-Творец изявавя в защита на посветените вярващи, е очевидна при Изхода от Египет, при завладяването на Ханаан, в чудесата на Исус и апостолите и т.н. – всяко от тези събития трябва да засилва увереността ни, че Господ е наш помощник. От друга страна, невярващите нямат основание за надежда.

Пълното откровение на Новия Завет в Исус Христос дава още по-голямо основание за непоколебима надежда в Бога.Заради вярващите Божият син идва да унищожи делата на дявола, „бога на този свят”. Исус показва властта Си на Сатана, като изгонва бесове по време на Своето земно служение. Освен това чрез смъртта и възкресението Си Исус разбива силата на сатанинското господство и изявява силата на Божието царство. За нашата надежда Петър възкликва: „Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите” (І Петр. 1:3). Исус е наречен наша надежда. Ние трябва да основаваме надеждата си на Него чрез силата на Святия Дух.
Третото основание за надежда е Божието Слово. В миналото Бог е открил Своето Слово чрез пророци и апостоли, които е вдъхновил чрез Святия Дух да го запишат вярно. Тъй като вечното Божие Слово е утвърдено на небето, ние трябва да се уповаваме на него.В действителност всичко, което знаем за Бога и за Исус Христос, е открито в непогрешимото Писание.

В какво се състои надеждата на вярващия

Най-голямата надежда на вярващия не бива да е в други човешки същества, нито пък той трябва да разчита на материална собственост или пари. Тя трябва да бъде насочена към Бога, Неговия Син Исус и Словото Му. За какво се отнася тази надежда?

Ние се надяваме Бог да ни даде Своята благодат и да ни избави от страданията, които преживяваме на земята (Псалом 33:18-19;Еремия 17:17018). Надяваме се, че ще дойде време,когато страданията ни в този живот ще свършат, когато земята вече няма да е подложена на разруха и нашите гела ще бъдат изкупени (възкресени).

Имаме надежда в пълното осъществяване на нашето спасение (І Солунци 5:8).
Надяваме се да имаме вечен дом в новото небе, в града, чийто архитект и строител е Бог (Евреи 11:10).
Имаме блажена надежда в славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, когато вярващите ще бъдат грабнати от земята, за „да о посрещнат във въздуха”, когато ще го видим какъвто е и ще се уподобим изцяло на Него (Филип. 3:20-21; І Йоан 3:2-3).
Надяваме се да получим венец на праведност, слава и живот (ІІ Тимот. 4:8; І Петрово 5:4; Откр. 2:10).
Накрая имаме надежда за вечен живот(Тит 1:2), живота, осигурен от всички, които се доверяват и покоряват на Господ Исус Христос (Йоан 3:16).
При такива велики обещания,отправени към хората, които се надяват на Бога и на Неговия Син Исус, Петър ни насърчава: „бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда” (І Петр. 3:15).
Статията е публикувана в “Библия – пълноценен живот в Святия Дух”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>